Aktual problemlər

Üzümçülük və Şərabçılıq ET İnstitutunda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin aktual problemləri

 • †Respublikada üzüm genofondunun qorunub saxlanması və zənginləşdirilməsi məqsədilə yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşən nadir yerli üzüm sortlarının aşkar edilməsi, toplanması, öyrənilməsi və artırılması;
 • †Mütərəqqi  seleksiya  üsullarından  istifadə  etməklə  yeni  süfrə  və texniki istiqamətli üzüm sortlarının və hibrid formalarının yaradılması;
 • †Qiymətli yerli üzüm sortlarının klon seleksiyası yolu ilə yaxşılaşdırılması;
 • Respublikanın cənub bölgəsində yayılmış yabanı üzüm formalarının aşkar edilib öyrənilməsi, təsərrüfat cəhətdən qiymətli nümunələrin müəyyənləşdirilməsi və xəstəlik-zərərvericilərə qarşı davamlı sortların yaradılması istiqamətində aparılan seleksiya işlərində başlanğıc material kimi istifadə edilməsi;
 • †Calaq komponentlərinin ilkin stratifikasiyasını istisna edən və yüksək ting çıxımını təmin edən calaq edilmiş üzümün səmərəli becərmə texnologiyasının işlənib hazırlanması;
 • †Mövcud becərmə aqrotexnikasının təkmilləşdirilməsi, fermer və digər özəl üzümçülük təsərrüfatlarında tətbiq edilməsi, üzüm sortlarına verilən müxtəlif yük normalarının üzümün məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi;
 • Xəstəlik  və  zərərvericilərə  qarşı  tətbiq  edilən  tədbirlər  sisteminin təkmilləşdirilməsi, yeni səmərəli mübarizə üsullarının işlənib hazırlanması, müxtəlif pestisidlərin sınaqdan keçirilməsi və səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsi;
 • Abşeron rayonunun torpaq-iqlim şəraitində müxtəlif gübrə normalarının üzüm sortlarının məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərinə təsiri amilinin öyrənilməsi;
 • Poliakrilamidin kükürdlə suda suspenziyası və mis kuporosu ilə poliakrilamidin suda məhlulunun üzümlüklərdə oidiuma və mildiuya qarşı təsirinin öyrənilməsi;
 • Ekoloji cəhətdən təmiz kişmiş və mövücün istehsalı üçün yararlı sortların müəyyən edilməsi və yüksək tezlikli avadanlığın tətbiqi ilə üzümün süni qurudulması texnologiyasının təkmilləşdirilməsi;
 • †Ağ və qırmızı süfrə, çəhrayı desert şərablarının istehsalı üzrə yeni texnologiyaların işlənib hazırlanması, şampan şərab materiallarının, likör, konyak və arağın hazırlanma texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi.

Comments are closed