Elmi məcmuə

Jurnal

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun Elmi Əsərlərinin məcmuəsi

Jurnalın səhifələrində texnika və aqrar elmin ən müxtəlif sahələrini əhatə edən, nəzəri və praktik əhəmiyyətə malik, müasir dövrün gerçəkliyini elmi cəhətdən əks et­di­­­rən sanballı məqalələr nəşr olunur. Jurnalda İnstitutun qabaqcıl və təcrübəli alimlərinin habelə, respublikamızın və eləcə də, digər ölkələrin elmi-tədqiqat və tədris institutlarının əməkdaşlarının üzümçülük və şərabçılıq sahəsində sanballı elmi məqalə­ləri çap edilir. Jurnalda eyni zamanda gənc tədqiqatçıların elmi araşdırmalarına da ayrıca yer verilir. Artıq jurnalın beynəlxalq səviyyədə tanınması yönümündə konkret nəticələr əldə olunmuşdur.


REDAKSİYA HEYƏTİ

T.M.PƏNAHOV

(baş redaktor)

Direktor, texnika  elmlər doktoru, Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Akademiyasının həqiqi üzvü
M.R.QURBANOV AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., professor
X.T.ABASOVA K.t.ü.f.d.
M.Z.ƏLİYEVA K.t.ü.f.d.
X.M.MƏMMƏDOVA T.ü.f.d.
A.B.NƏCƏFOVA K.t.ü.f.d.
V.S.SƏLİMOV K.t.ü.f.d., dosent
A.S.ŞÜKÜROV Şöbə müdiri
R.A.ƏSƏDULLAYEV K.t.ü.f.d.
Ş.A.TAHİROV K.ü.f.d.
R.X.VERDİYEV İ.e.ü.f.d.
M.T.İSMAYILOV T.e.ü.f.d.
A.İ.ƏKPƏROV B.e.ü.f.d.
V.M.QULİYEV AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu, a.e.d., dosent
H.M.ŞIXLİNSKİ AMEA, Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, b.e.d.
Ə.Ə.NƏBİYEV Azərbaycan Texnologiya Universiteti, b.e.d., professor
C.S.NƏCƏFOV AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu, k.t.ü.f.d.

Tematik məcmuə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun alim və mütəxəssisləri tərəfindən nəşrə hazırlanır. Məcmuə  AzETÜŞİ-nun əməkdaşları ilə yanaşı  Respublikamızın və eləcə də, digər ölkələrin elmi-tədqiqat və tədris institutlarının əməkdaşlarının üzümçülük və şərabçılıq sahəsində əldə etdikləri bəzi elmi nəticələrin toplusudur. Bu elmi jurnal üzümçülük və şərabçılıq sahəsində çalışan alim və mütəxəssislərin, magistrlərin, doktorantların, eləcə də fermerlərin stolüstü kitabı ola bilər.

Comments are closed